Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za      carena@gksilverton.co.za

 

Gemeente wat God voluit dien,

gedryf deur die Heilige Gees

 

 

 

  Die Gereformeerde Kerk Silverton

Sondag 4 Maart 2018


 

 

6In u hande gee ek my lewe oor, want, Here, troue God, U het my vrygemaak.  

 

Ps 31:6


 

Verwelkomingswoorde:

 

Ons dank die Here dat  ons vanoggend  hier kan saam wees om Hom met blydskap te dien en na sy Woord te luister.  Mag die Heilige Gees kragtig in ons werk sodat ons die Here waarlik sal ontmoet,  van harte tot sy eer sal sing , ons lewens in gebed aan Hom toevertrou en met gelowige harte  sy Woord ontvang.  Mag die Here ons lei om dit wat ons vanoggend leer uit sy Woord saam te neem in die week sodat ons dit in gehoorsaamheid sal uitleef en ook aan ander daarvan sal vertel.  Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

 

Kleuterbegeleiding: 

Daar is weer  vanoggend en elke Sondagoggend van die skoolkwartaal kleuterbegeleiding vir kinders vanaf 4 jaar tot graad 2. Ouers kan hulle voor die diens neem na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal waar verskeie elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.

Diensbeurte:

Diensbeurt: C2 Boet Conradie 

Tel van Bydraekoeverte:

Erens vd Walt
Frank Nickols

Kollektes:

Tydens die Diens: Diakonale Dienswerk

By die Deure: Gemeentelike Uitgawes

Teeskinkbeurt:

 A4

Katkisasie:

Les 6

Ons erediens vandag:

In die groeistrategie  van ons gemeente fokus ons die eerste ses maande van hierdie jaar op gebed.  Gebed is deel van `n gesonde geloofslewe en van `n gesonde gemeente.  Ons gaan vanoggend voort met die reeks  preke oor ons gebede en mag die Here dit gebruik om ons gebede te verryk en te verdiep. 

Ontmoetingsgedeelte

Votum :  Ps 31:6 (in Bybel)

 

Groetseën

 

Sang:  Ps 8:1,3,4(1936,30)         

 

Apostoliese Geloofsbelydenis

 

Sang:  Ps 9:1,7 (1936, 36)            

 

 

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

 

Opdragte uit God se Woord: Tien gebooie – Eksodus 20     

 

Skuldbelydenis en genadeverkondiging:  1 Joh 1:8,9

 

Sang:  Lied 510: 2,3,4       

    

 

Woordgedeelte  

 

Gebed

 

Skriflesing: Efesiërs 3: 7-21           

 

Teksvers:  Efesiërs 3:16-18       

 

Prediking met tema: Kom ons bid vir mekaar se geloofslewens.            

 

                      

Antwoordgedeelte

 

Sang: Lied 200:1,3

 

Belydenis van geloof

 

Samesang: Ps 20:3,4,5 (1936, 91)

 

Kollekte Diakonale dienswerk

 

Sang:  Lied 464: 2,3     

 

Wegstuurseën.

 

Sang:  Sk 13- 3 (amen)

 

 

Tema van die preek:  Kom ons bid vir mekaar se geloofslewens.      

 

Voorbidding is `n belangrike deel van ons gebede.  Wanneer ons vir ander bid.  Ons behoort ook vir ons

 

medegelowiges te bid, ook ons medegelowiges wat saam met ons hier in die gemeente is.  In Efes. 3 vind

 

ons `n kosbare gebed van die apostel Paulus vir die gelowiges destyds in die gemeente van Efese. 

 

Voorbidding vir mekaar is `n uiting van liefde.  Wat kan en behoort ons vir mekaar te bid? Kom ons

 

luister na die Woord van die Here.          

 

 

Belydenis van geloof:

 

Tydens ons diens vanoggend gaan twee jongmense hulle geloof in die Here openlik hier in ons midde kom

 

bely.  Hulle is Estie Strydom en Tammy van Aswegen.  Hulle is onderskeidelik Jan en Madelein

 

Strydom asook Adrianie van Aswegen se dogters.  Ons is as gemeente baie trots op julle twee. Dat julle

 

die vrymoedigheid het om julle geloof in Jesus Christus as Verlosser openlik te bely voor die gemeente.

 

Ons bid ook vir julle.  Mag die Here julle elke dag vashou in sy genade en mag Hy gee dat julle deur die

 

kragtige werking van die Heilige Gees enduit volhard in julle geloof.  Mag God se seën op julle rus in julle

 

lewens verder.  Hartlik geluk ook aan die ouers. Julle het hierdie kinders van kleins af onderrig uit die

 

Woord van die Here en sien nou ook die vrug van julle rol as gelowige ouers.             

 

 

Lief en leed:

Ons dink in liefde aan almal wat tans deur moeilike tye van beproewings gaan, van welke aard ookal. Ons bid dat julle die ondersteuning en krag van die Here sal ervaar en beleef en dat julle voortdurend bewus sal wees van sy teenwoordigheid by julle.


Geloof word nie net as een van die soet vrugte van God se genadige Gees aan die Christengelowige toevertrou nie, maar die Here skenk dit ook as `n spesiale gawe waardeur magtige dade in die liggaam van Christus bewerk kan word.

– W Phillip Keller 

    

 

Kom ons bid:

 

 

Wanneer ons bid tot die Here moet ons dit steeds doen vanuit `n diep nederige gesindheid.  Wanneer

 

ons besef wie God is in sy heiligheid, sy majesteit, sy krag en vermoë, sy heerlikheid – dan sal dit ons

 

inspireer tot nederigheid voor hom.  Dan besef `n mens weer jou kleinheid voor die grote God, jou

 

sterflikheid teenoor Hom wat ewig is, jou onheiligheid voor Hom wat heilig is, jou sondigheid voor Hom

 

wat volmaak rein is, jou kragteloosheid voor sy almag en vermoë. 

 

 

Nederige gebed sal ook inhou dat ons nie vanuit `n hoë posisie aan die Here as`t ware bevele gee in ons

 

gebede nie.  Gebed is om ons ook aan sy wil en beantwoording van ons gebede in nederigheid te

 

onderwerp in die besef dat Hy die Koning is wat regeer  en volgens sy wil ons gebede beantwoord. 

 

Nederigheid voor die Here is van kardinale belang as `n hartsgesindheid wanneer ons bid. Mag dit steeds

 

ons deel wees deur die kragtige inwerking van die Heilige Gees. 

 

        

 

 

 

Diensgroep vir besoeke by senior lidmate:

 

 

Tydens die afgelope beplanningsvergadering van die kerkraad is besluit om `n diensgroep te begin vir

 

besoeke aan die senior lidmate in ons gemeente.  Baie senior lidmate is alleen en eensaam en kan soms nie

 

meer die eredienste besoek nie.  `n Besoek van `n medegelowige kan vir hulle baie waarde hę.  Gee

 

asseblief jou  naam deur aan Tineke Vorster (083 373 7893) as jy sou belang stel om hiervan deel te

 

wees.   

 

 

 

Ou Fotos van ons Kerk en Gemeente:

 

Ons is besig om ou en nuwe foto’s van ons kerk en gemeente bymekaar te maak met die oog op ons kerk

 

se 60ste verjaarsdag in September.

 

 

Ons wil graag ‘n beroep op ons lidmate doen om foto’s vir Caréna te neem/stuur. Sy sal die foto’s

 

skandeer en teruggee.

 

 

By voorbaat baie dankie!

 

Dalene Grobler

 

 

 

 

 

60-Jarige Feesviering GK Silverton:

 

Verlede week het ons ‘n beroep op almal gedoen om solank die datum oop te laat vir ons feesvieringe

 

wat ons beplan om DV die naweek van 14 September 2018 te hou.

 

Die fees strek oor 15 en 16 September

 

 

Saterdag 15 September sal waarskynlik die vorm aanneem van ‘n piekniek, speletjies ens. vir jonk en

 

oud en ‘n kort program. Ons hoop om lekker saam te kuier .

 

 

Op Sondag 16 September sal daar gesamentlik nagmaal gevier word, waarna ons weer saam sal kuier

 

met ‘n koppie tee/koffie in die hand.  ‘n Kort program sal volg en ons sluit ons verrigtinge af met ‘n ete

 

van een of ander aard.

 

 

Nadere besonderhede van ons beplanning word nog gefinaliseer en almal sal van tyd tot tyd op hoogte

 

gehou word deur middel van die Nuusbrief.

 

 

Soos almal sal besef, is daar ook uitgawes wat hiermee gepaard gaan.  Om dit vir almal moontlik te maak

 

om die fees by te woon, vra ons vir donasies om kostes so ver moontlik te dek.  Ons sal eersdaags ‘n

 

bydraekassie by die saal plaas, gemerk “60-Jarige Fees” waarin u u bydrae kan stort.

 

 

Byvoorbaat baie dankie vir u bereidwilligheid en ondersteuning vir hierdie belangrike saak.

 

 

 

Byeenkomste hierdie week en verder:

 

 

Dinsdag 6 Maart:

 

Diakens 19:00

 

 

Donderdag 8 Maart:

 

Breëkerkraad 19:30

 

Teeskink B2

 

 

Saterdag 10 Maart:

 

Sustersaantrek

 

 

Verjaarsdae hierdie week:

 

Hartlik geluk aan die lidmate wat hierdie week verjaar. 

 

 

Ons wens u ‘n  geseënde en vreugdevolle nuwe  lewensjaar toe

 

 

**4 Mrt - Piet Bothma (Belydend) Sel: 072 674 8848 Karatara-woonstel 50, Catharinastr, Wyk: C1

 

**4 Mrt - Dina De Waal (Belydend) Sel: 082 431 3642 Tel huis: 012 348 4990 Kingswood Village

 

                                   W/S C211 Wyk: C4

 

4 Mrt - Rochelle Van Rooyen (Doop) 56 Alice Straat Eastlynne Wyk: A2

 

5 Mrt - Pieter Buys (Belydend) Sel: 079 264 5808 Tel huis: 012-332-0743 Dickenson Laan 1445

 

                            Wyk: B2

 

6 Mrt -) Marthie (jr) Nickols (Belydend) Sel: 083 592 6515 Tel huis: 012 804 8491 Presidentstraat

 

                                           500 Wyk: B1

 

6 Mrt - Elsa Van Buuren (Belydend) Sel: 082 748 6174 Tel huis: 012 333 6658 Tel werk: 012 845

 

                                    2622 Bamboesstraat 50, Kilnerpark Wyk: B3

 

9 Mrt - Juliana Aukamp (Belydend) Sel: 084 469 0255 Jasmynstraat 426, Silverton Wyk: C1

 

*9 Mrt - Dries Du Plooy (Belydend) Sel: 083 411 2987 PermPark 7, Joseph Bosmanstraat 517 Wyk:

 

                                   B1

 

9 Mrt - Susan Nienaber (Belydend)    Sel: 084 220 4363 Bosmanhuis 5 Wyk: B2

 

 

 

* = 70 en ouer / ** = 80 en ouer / *** = 90 en ouer / **** = 100 en ouer

 

 

 

 

 

 

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

  1.  een – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek
  2. Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of slegte dinge uit hulle lewens te deel

1.       Waarom sou Paulus nou self skryf ? ( v. 11)

2.       Paulus noem in vers 12 twee verkeerde redes vir die toediening van die besnydenis – watter twee.

3.       Watter twee verdere dinge doen hulle verkeerd ten opsigte van die besnydenis volgens vers 13? 

4.       Lees met bogenoemde twee antwoorde in gedagte nou Matteus 6:5,6 en Matteus 23:23-28.    

          Wys op die ooreenkomste tussen die twee groepe mense in Galasiërs en Matteus.

5.       Wat is die enigste ding wat  van belang is volgens vers 15?  Vgl. ook hoofstuk 5:6 . 

          Hoe word iemand `n nuwe mens?  Vgl. Joh.  3: 3-6

6.       Wat gee God aan hierdie nuwe mense volgens vers 16 en wat beteken dit?

7.  Watter aspek van die inhoud van die Galasiërbrief het vir jou persoonlik die meeste beteken? 

 

 

Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede

 

en behoeftes

 

 

 

 

Wie werklik bid, kom vanf alle selfgesentreerdheid los.

Die gebed maak die eie siel minder  belangrik en mense om ons meer belangrik. 

– Jörg Zink

   

 

 

Vir ons jeug:

 

27Wie die Here dien, vind daarin ’n bron van lewe; 

dit laat jou die strikke van die dood ontkom.

Spreuke 14:27

 

 

 

 

 

'n Gemeente wat God voluit dien,

Gedryf deur die Heilige Gees