Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za      carena@gksilverton.co.za

 

Gemeente wat God voluit dien,

gedryf deur die Heilige Gees

 

 

 

  Die Gereformeerde Kerk Silverton

Sondag 22 Oktober 2017


 

2Hy het gesê: Ek het U baie lief, Here, my Sterkte.

 

3Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots,

 

by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting.

 

 Ps 18:2,3


 

Verwelkomingswoorde:

 

Baie welkom aan almal in ons erediens vanoggend.  Mag dit vir julle elkeen `n geseënde diens wees waarin jou geloof opgebou en versterk word en waar jy opnuut geïnspireer is ons sing van harte tot sy eer, kom ons luister met aandag na sy wonderlike Woord.  Kom ons beleef met vreugde die gemeenskap met God en met ons medegelowiges.

  

Kleuterbegeleiding:

Daar is vanoggend weer kleuterbegeleiding en ouers kan kleuters van 4 jaar tot graad 2 voor die diens bring na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal waar  verskeie elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.  

Vrywilligers benodig:

Ons stoorkamers is verskriklik deurmekaar, ons vra asseblief vir vrywilligers om te kom help. Kom gee asseblief jul name op by Caréna, ons sal dan 'n datum vasstel wat almal pas.

Ons erediens vandag:  

Ontmoetingsgedeelte

 

Votum : Ps 18:2,3

 

Groetseën

 

Sang:  Ps 68:1,9 (1936, 330)      

 

Apostoliese Geloofsbelydenis

 

Sang:  Ps 125:1,2 (2001, 620)  

 

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

 

Opdragte uit God se Woord:  Tien gebooie – Eksodus 20   

 

Skuldbelydenis en genadeverkondiging:  Johannes 1:11,12

 

Sang:  Sk 12-4:1,2    

    

Woordgedeelte  

 

Gebed

 

Skriflesing:  Handelinge 13:24-52       

 

Teksvers:  Handelinge 13:48      

 

Prediking met tema: Ons vreugde oor die Woord van die Here!

 

Sang tydens die preek: Ps 119:4 (2001, 600)               

       

Antwoordgedeelte

 

Sang:  Lied 255:1,2,3

 

Kollekte - diakonale dienswerk

 

Sang:  Sk 7-2:1,2   

 

Wegstuurseën.

 

Sang:  Sk 13-2 (amen)

 

 

Tema van die preek:  Ons vreugde oor die Woord van die Here!

 

Toe die apostel Paulus die Woord van God verkondig het volgens ons Skrifgedeelte was daar twee

 

reaksies gewees.  Sommiges het die Woord verwerp en ander het dit met vreugde en blydskap en geloof

 

ontvang.  Wat is ons gesindheid teenoor die Woord van God vandag?  Waarom kan ons vandag nog vol

 

vreugde wees oor God se Woord?  Waar kom hierdie vreugde vandaan?   Mag die Here se Woord ons

 

elkeen vanoggend weer inspireer om vol blydskap te wees oor God se Woord.  En waartoe behoort

 

hierdie blydskap in ons lewens te lei?   

 

 

Lief en leed:

Connie Openshaw is nog in die Intensiewe Eenheid van die Wilgers  Hospitaal waar sy vir nierprobleme en ander komplikasies behandeling ontvang.  Ons bid dat die Here in sy genade by haar sal wees , haar sal help en versterk en aan haar vrede in haar hart sal gee. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Met die Here se Woord as `n lig, kan `n mens selfs in die donker tye

 

 

en plekke van die lewe met vreugde reis. 

 

 

– Die Bybellennium   

      

 

Ons getuig na buite:   

In 2 Korintiërs 4:13 lees ons die volgende: Daar staan in  die Skrif: Ek het geglo, daarom het ek gepraat.  Ons het dieselfde Gees wat die geloof wek, en ons glo, daarom praat ons ook. 

Glo en vertel of praat is onlosmaaklik aan mekaar verbind.  Wanneer ons waarlik glo sal ons praat en wanneer ons praat wys dit dat ons waarlik glo. Praat in die sin van om die waarheid van die evangelie te vertel.  Geloof in die evangelie van Jesus Christus bring ons in aanraking met sulke wonderlike waarhede dat ons dus nie daaroor kan swyg en stilbly nie.  Die waarhede dat Jesus ons sondes op Hom geneem het en bereid was om vir ons en in ons plek te sterwe.  Die waarhede dat ons deur die geloof in Hom vergifnis van ons sondes ontvang en kinders van God word, dat ons nou reeds die ewige lewe het, dat ons vorentoe kyk na hemelse heerlikheid en die wederkoms van Jesus.  Waarhede wat ons met soveel blydskap en verwondering vul dat mens eintlik nie daaroor kan stilbly nie.  Kom ons wees praters omdat ons waarlik glo, vertellers van die goeie nuus aangaande ons Verlosser , Jesus Christus.                   

Byeenkomste hierdie week en verder:

Dinsdag 23 Oktober:

Bybestudiegroep 9:30

Donderdag 26 Oktober:

Ouderling Toerusting

Vrydag 27 Oktober:

Mosterdsaadjie

Verjaarsdae hierdie week:

 

22 Oktober - Louis Venter (Belydend)    Sel: 072 803 1167 Jasmynlaan 594, Silverton Wyk: B2

 

24 Oktober - Danie Breedt (Belydend)    Sel: 082 887 7300 Josef Bosmanstraat 565,

 

                   Silverton Wyk: B1

 

24 Oktober -  Ryan Minnaar (Edrich)) (Doop)   Vlokstraat 497 Wyk: A5

 

*24 Oktober -  Rika Wandrag (Belydend)    Sel: 082 953 9183 Silver Oaks Ii, Nr 5(B) Wyk: B3

 

26 Oktober -  Carina Willemse (Belydend)    Sel: 074 453 6206 Tel Huis: 012 803 6238

 

                    Tel Werk: 012 841 1086 Mossiestraat 974, Silv.Uitbr. Wyk: A3

 

27 Oktober - Karien Fourie (Belydend)    Sel: 082 339 9213 Tel Werk: 012 348 6161

 

                  Gardeniastraat  68 Wyk: A2

 

 

* = 70 En Ouer

 

 

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

  1.  een – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

  2. Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of slegte dinge uit hulle lewens te deel

  3. Fase drie – Gebed tot God

  4. Fase vier – fokus op die Woord van God. Lees Galasiërs 5:2-12 en bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

 

1.      Lees verse 1-4.  Wat is die verskriklike gevolgtrekking waartoe Paulus kom oor mense wat steeds

         die wet en besnydenis wil onderhou vir vryspraak? 

 

2.      Lees vers 5.  Wat is gelowiges se hoop ?  Wat  beteken hoop?  Wie gee hierdie hoop? 

 

         Vergelyk wees hoofstuk 3:2-5

 

3.      Hoe lyk die ware geloof in Jesus Christus volgens vers 6?  Vgl.  Luk. 7:47, Matt. 7:17-19

 

4.      Lees verse 7-9 .  Met watter beeld word die dwaalleraars en hulle invloed hier vergelyk? 

 

         En in 2 Tim. 2:16,17

 

5.      Watter leuen het sommige Galasiërs oor Paulus versprei?  (Vers 11)

 

6.  Hoe moet `n gelowige oor vervolging voel, vers 11? Vgl. Matt. 5:11,12,   2 Kor. 12:9,10      

 

 

 

Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede

 

en behoeftes.

 

 

 

Hervormingsfees geleenthede:

 

 

Feesdienste van die drie Afrikaanse Kerke – Sondag 29 Oktober.

 

Sondagmiddag (15h30) en aand (18h30) vind twee identiese dienste van die drie Afrikaanse kerke plaas

 

by die NG Kerk Universiteitsoord.  Die predikers is Prof Stephan Joubert van die NG Kerk en Prof Gert

 

Breedt van die Gereformeerde Kerk.  Dit gaan `n besonderse feesgeleentheid wees ook van kore en

 

musiek.  `n Massakoor onder leiding van Renette Bouwer gaan optree  asook `n simfonie orkes met

 

Braam van Tonder as dirigent.  Die orrelis is Pieter van den Berg.  Indien jy die dienste wil bywoon moet

 

jy asb vandag nog vir ds Wicus laat weet.  Indien jy seker wil wees van `n sitplek in die gebou moet jy asb

 

R30 vooraf betaal.  Daar word baie meer mense verwag as waarvoor daar plek is die kerkgebou.      

 

 

 

Uit diep van donker nagte.

UIT DIEP VAN DONKER NAGTE laat die Reformasie na 500 jaar herlewe in ‘n unieke multimedia, teater-in-die-rondte produksie wat jonk en oud diep sal tref. Die gehoor word op verrassende wyse midde-in die dramatiese gebeure geplaas wat 5 eeue gelede in die lewens van gewone gelowiges afgespeel het deur die dokumentêre vertelling met toneelspel, ensemblesang, orreluitvoering en gehoordeelname saamsnoer. Einde Oktober, tydens die herdenking van die reformasie, word die opgediepte en afgepoetse, professionele produksie weer opgevoer deur plaaslike “akteurs” en sangers uit die gemeenskap. 

Die produksiespan van 120 is saamgestel uit 11 verskillende kerkverbande uit 22 verskillende gemeentes, nege predikante uit 3 verskillende kerkverbande en twee  teologiese studente. Uit die spelers is ongeveer 50 Laerskoolleerlinge uit 3 plaaslike laerskole en 12 kleuters, waarvan die jongste sal 1 jaar wees, indien sy so laat kan wakker bly.. Die oudste speler is 85 jaar.

Moenie die unieke produksie ter viering van die Reformasie misloop nie!

Kaartjies verkoop nou vinnig uit en beloop R80, R120 of R180 afhangende van die sitplek. Bespreek vandag nog by https://tickets.tixsa.co.za/event/udvdn of kontantverkope Sondae en Woensdae 10:00-11:00 by GK Centurion se kerkkantoor (Louisa van der Walt (082-576-0692).

 Wanneer: 25, 26, 27, 28 Oktober 2017

Tyd: 19:00 vir 19:30 – 22:00

 

Waar: Gereformeerde Kerk Centurion, Basdenlaan 226, Lyttelton, Pretoria

 

FB-blad: @uitdiepvandonkernagte

 

Navrae: navraeddn@gmail.com

 

 

 

Opvoering met Carel Trichardt en Petru Wessels

 

 

 

 

 

Dinsdag 31 Oktober is die amptelike dag van die Reformasie 500 jaar gelede

 

Die program Maarten Luther-genade alleen deur Carel Trichardt en Petru Wessels word op

 

reformasiedag deur die Gereformeerde Kerk Kameeldrift aangebied en ondersteun deur die Tussenkerlike

 

Raad (Nederduits Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerke, Nederduitse Hervormde Kerk) as een van

 

die Reformasie 500 gedenkgeleenthede

 

Datum:  Hervormingsdag 31  Oktober 2017

 

Plek: NG Kerk Magalieskruin, hoek van Braam Pretorius en Joyce straat

 

Tyd:  18h30 vir 19h00

 

Koste:  R100-00 per persoon.  Sluit hoenderslaai en broodjie in.

 

Kinders: Daar word apart vir kinders onder 12 voorsiening gemaak met ‘n film en worsbroodjies teen

 

R30-00 per kind

 

Ons versoek is dat u poog om minstens 20 kaartjies vir volwassenes in u gemeente te verkoop.

 

Kontak Susan Fourie by posvirsusan@gmail.com of 082 324 9399 vir besprekings voor of op 20

 

Oktober.

 

 

 

Geen erediens op 1 November:

 

Vanweë al die feesdienste en geleenthede waar die susterskerke reeds by betrokke is met die 500 jarige

 

herdenking van die hervorming , het die ekumeniese vergadering besluit dat die gesamentlike diens van die

 

susterkerke in Silverton omgewing nie vanjaar op 1 November sal plaasvind nie.  

 

 

 

Koekies vir Kersfees!!

 

 

 

Die Gereformeerde Kerk Kameeldrift bak koekies ten bate van spesiale skole , skole vir gestremdes

 

en voedingsprojekte by skole en plakkerskampe .

 

Die koekies sal beskikbaar wees vanaf  20 November met die oog op die Desember-vakansie.

 

Elke pak het die volgende verskeidenheid: koffiekoekie, vlakoekie, botterkoekie,  gemmerkoekie,

 

klapperkoekie en soetkoekie . Daar is drie soorte gevulde koekies  in die pak. Die koste is R90 per kg

 

en halwe pakke @R47. 

 

U kan bestellings plaas by  Susan Fourie by  082 324 9399 of per epos by posvirsusan@gmail.com.

 

Ons kan reël dat dit  by u gemeente afgelewer word  indien daar ‘n klompie bestellings is.

 

Ons sal jou weer daaraan herinner, maar hou dit solank ingedagte as jy jou vakansiekoekies beplan. Dit

 

kan ook dien as nuttige Kersgeskenk of geskenke vir personeel by kantore.

 

Dankie dat u ons liefdadigheidsprojek wil ondersteun, EN  op julle blaadjie plaas.

 

Kameeldrift-Doppers

 

 

Benita Malan

 

Kerkkantoor beampte

 

012 - 819 1424

 

+2782 573 0855

 

-25° 38' 40.50", +28° 18' 32.94"

 

logokerk

 

Kantoor dae: Dinsdag & Donderdag

 

8H30 tot 13H30

 


Die Gereformeerde Kerk Krugerdorp Kermis en Pretdraf:

 

Die Gereformeerde Kerk Krugersdorp hou op Saterdag 28 Oktober Kermis. Kom kuier die dag saam

 

vanaf 08:00 tot 13:00. Behalwe die stalletjies met “wit olifante” en gebruikte boeke, tuisgebak en

 

nageregte, is daar ook ‘n koffiekroeg met ‘n verskeidenheid kosstalletjies om die honger te stil.

 

Die Kermis begin met ‘n pretdraf/pretstap. Die atlete kom 06:30 voor die kerksaal byeen. Daar is ‘n

 

keuse tussen ‘n 4 km (R30) of ‘n 8 km (R40) roete. Kinders onder 7 jaar kan ook fietsry.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Janet du Plooy

 

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE

 

GEREFORMEERDE KERK KRUGERSDORP

 

Tel: 011 660 7089

 

Fax: 086 632 8983

 

E-pos: skriba@gkkrugersdorp.co.za

 

Web: www.gkkrugersdorp.co.za

 

 

 

    

 

Die Bybel is `n onuitputlike fontein van waarheid.  Die bestaan van die Bybel is die grootste seën wat die mensdom ooit te beurt geval het.  – Vance Havner Quote Book.  

 

 

 

Vir ons jeug:

17Wie hom laat leer, ken die pad na die lewe; wie teregwysing verwerp, dwaal van dié pad af.

 

Spreuke 10:17