Gereformeerde Kerk Silverton 
Kantoorure
Dinsdag tot Vrydag 09:00 tot 12:00

Posbus 912-145
Silverton
0127

Tel: 012 804 2940
Fax: 012 804 2940

E-pos: admin@gksilverton.co.za      carena@gksilverton.co.za

 

Gemeente wat God voluit dien,

gedryf deur die Heilige Gees

 

 

 

  Die Gereformeerde Kerk Silverton

Sondag 22 Oktober 2017


 

32Waarlik, wie anders as die Here is God?

 

Ja, wie anders as ons God is ’n rots?

 

33God omgord my met krag; Hy maak my pad voorspoedig.  

 

Ps 18:32,33


 

Verwelkomingswoorde:

 

Baie welkom aan almal in ons erediens vanoggend.  Mag dit vir julle elkeen `n geseënde diens wees waarin jou geloof opgebou en versterk word en waar jy opnuut geïnspireer is vir jou lewe as kind van God.  Kom ons dien die Here saam met vreugde en blydskap, kom ons sing van harte tot sy eer, kom ons luister met aandag na sy wonderlike Woord.  Kom ons beleef met vreugde die gemeenskap met God en met ons medegelowiges.

  

Kleuterbegeleiding:

 

Daar is vanoggend weer kleuterbegeleiding en ouers kan kleuters van 4 jaar tot graad 2 voor die diens bring na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal waar  verskeie elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.

Ons erediens vandag:

 

Ontmoetingsgedeelte

 

Votum : Ps 18:32,33

 

Groetseën

 

Sang:  Ps 71:2,3,6(2001, 357)      

 

Apostoliese Geloofsbelydenis

 

Sang:  Sk 14-2  

 

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

 

Opdragte uit God se Woord:  Efes 5:6-20   

 

Skuldbelydenis en genadeverkondiging:  Ps 65:2-4

 

Sang:  Ps 32:3,6(1936,152)    

    

Woordgedeelte  

 

Gebed

 

Skriflesing:  Lukas 10:1-24       

 

Teksvers:  Lukas 10:20      

 

Prediking met tema: Blydskap oor jou kindskap van God.

                      

Antwoordgedeelte

 

Sang:  Lied 510:1,2,3,4

 

Gebed

 

Kollekte - diakonale dienswerk

 

Sang:  Ps 33:1,6,11(1936,157)  

 

Wegstuurseën.

 

Sang:  Sk 13-3 (amen)

 

 

 

Tema van die preek:  Blydskap oor jou kindskap van God.

 

 

Nadat Jesus van sy volgelinge uitgestuur het na verskeie dorpe het hulle vol blydskap na hom toe

 

teruggekom en vertel oor alles wat gebeur het en van die kragtige dade wat plaasgevind het.  In ons

 

teksvers wys Jesus hulle dan op `n groter blydskap as hierdie dinge wat hulle aan Hom vertel het.  Dis die

 

blydskap dat hulle name in die hemel opgeskryf is. Wat sou hierdie woorde van Jesus beteken? Wie kan

 

hierdie blydskap ervaar?  Kom ons luister met vreugde na die Woord van die Here vir antwoorde. 

 

     

 

Diensbeurt: B3 Hennie Grobler

 

Katkissie: Les 25 en afsluiting

 

Teeskinkbeurt: A2

 

Tel van bydraekoeverte: Jan Horn

 

Kollekte:

 

Tydens die Diens: Diakonale Dienswerk

 

By die Deure: Gemeente Uitgawes

 

Lief en leed:

Connie Openshaw is steeds in die Intensiewe Eenheid van die Wilgers  Hospitaal waar sy vir nierprobleme en ander komplikasies behandeling ontvang. Sy ontvang nog ondersteuning van die longmasjien.   Ons bid dat die Here in sy genade by haar sal wees , haar sal help en versterk en aan haar vrede in haar hart sal gee. 

Ons betuig graag ons innige meegevoel met Eugene en Liza  Eagleton , hulle kinders en familie na die skielike afsterwe van Eugene se broer vanweë `n elektriese  skok verlede Sondag.  Ons bid dat die Here julle naby sal wees , julle sal dra en vertroos deur sy Heilige Gees en sy Woord.    Mag Hy julle elke dag versterk en aan julle sy vrede gee. 


 

 

Wie geleer het om te bid , het die geheim geleer

 

 

 

van `n heilige en blywend gelukkige lewe. 

 

 

 

– Martin Luther. 

 


 

 

Kom ons bid: 

In Handelinge 2:47 lees ons oor die eerste gemeente in Jerusalem na die uitstorting van die Heilige Gees die volgende: En die Here het elke dag mense wat gered word , by die gemeente gevoeg.   

Die Here het dit gedoen.  Hy het sy kinders wat deur die geloof in Christus gered is, by die gemeente gevoeg. In ander woorde gestel.  Die Here self het sy gemeente daar laat groei deur die gelowiges in te voeg in die kerk. 

Kom ons dink in die lig hiervan aan ons eie gemeente.  Dis die Here alleen wat ons gemeente kan laat groei. Dis net Hy wat geloof gee in die harte van sy kinders. En dis Hy wat sy kinders laat hunker na die gemeenskap van die gelowiges en sy aanbidding wat hulle in `n gemeente kan beleef. Kom ons bid tot die Here  dat Hy ons gemeente sal laat groei. Dat Hy in mense in ons omgewing se harte die ware geloof sal indra en hulle dan sal invoeg in sy kerk.  Kom ons verwag biddend van Hom om ons gemeente te laat groei sodat meer en meer mense uit ons omgewing sy Naam sal grootmaak en eer.

Byeenkomste hierdie week en verder:

Woensdag 1 November:

Seniors Afsluiting

Verjaarsdae hierdie week:

29 Oktober Wayne Willemse (Belydend) Sel: 074 453 6206  Wyk: A3

 

***1 November Carol Snyman (Belydend)   Tel Huis: 012 804 6138  Wyk: C1

 

 *** = 90 En Ouer

 

 

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

  1. n – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

  2. Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of slegte dinge uit hulle lewens te deel

  3. Fase drie – Gebed tot God

  4. Fase vier – fokus op die Woord van God. Lees Galasiërs 5:2-12 en bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

 

1.       Lees verse 1-4.  Wat is die verskriklike gevolgtrekking waartoe Paulus kom oor mense wat steeds  

          die wet en besnydenis wil onderhou vir vryspraak? 

 

2.       Lees vers 5.  Wat is gelowiges se hoop ?  Wat  beteken hoop?  Wie gee hierdie hoop? 

 

          Vergelyk wees hoofstuk 3:2-5

 

3.       Hoe lyk die ware geloof in Jesus Christus volgens vers 6?  Vgl.  Luk. 7:47, Matt. 7:17-19

 

4.       Lees verse 7-9 .  Met watter beeld word die dwaalleraars en hulle invloed hier vergelyk? 

 

          En in 2 Tim. 2:16,17

 

5.       Watter leuen het sommige Galasiërs oor Paulus versprei?  (Vers 11)

 

6.  Hoe moet `n gelowige oor vervolging voel, vers 11? Vgl. Matt. 5:11,12,   2 Kor. 12:9,10      

 

 

 

Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes

 

 

 

 

Opvoering met Carel Trichardt en Petru Wessels:

 

Dinsdag 31 Oktober is die amptelike dag van die Reformasie 500 jaar gelede

 

Die program Maarten Luther-genade alleen deur Carel Trichardt en Petru Wessels word op

 

reformasiedag deur die Gereformeerde Kerk Kameeldrift aangebied en ondersteun deur die Tussenkerlike

 

Raad (Nederduits Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerke, Nederduitse Hervormde Kerk) as een van

 

die Reformasie 500 gedenkgeleenthede

 

Datum:  Hervormingsdag 31  Oktober 2017

 

Plek: NG Kerk Magalieskruin, hoek van Braam Pretorius en Joyce straat

 

Tyd:  18h30 vir 19h00

 

Koste:  R100-00 per persoon.  Sluit hoenderslaai en broodjie in.

 

Kinders: Daar word apart vir kinders onder 12 voorsiening gemaak met ‘n film en worsbroodjies teen

 

R30-00 per kind

 

Ons versoek is dat u poog om minstens 20 kaartjies vir volwassenes in u gemeente te verkoop.

 

Kontak Susan Fourie by posvirsusan@gmail.com of 082 324 9399 vir besprekings voor of op 20

 

Oktober.

 

 

Gesamentlike hervormingsdiens- Klassis Oostelike Pretoria

 

Die gesamentlike hervormingsdiens van die gemeentes in Klassis Oostelike Pretoria vind vanaand om

 

18h00 plaas by die Geref. Kerk Alkantrant.  Ds Dirk Kotzee sal voorgaan in die diens.     

 

 

Geen erediens op 1 November.

 

Vanweë al die feesdienste en geleenthede waar die susterskerke reeds by betrokke is met die 500 jarige

 

herdenking van die hervorming , het die ekumeniese vergadering besluit dat die gesamentlike diens van die

 

susterkerke in Silverton omgewing nie vanjaar op 1 November sal plaasvind nie.  

 

 

 

 

 

Blydskap in lyding is die vaste greep op God se

 

 

troue verbondsliefde met die wete: Christus het reeds

 

 

met my plek omgeruil: ek is deur sy kruis met God versoen. 

 

 

– Daniël Louw.   

 

 

 

Vir ons jeug:

19Met baie praat bly die sonde nie uit nie; 

 

wie sy woorde tel, is verstandig. - Spreuke 10:19

 

 

Dieretuin Uitstappie 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'n Gemeente wat God voluit dien,

Gedryf deur die Heilige Gees