Nuusbrief  – 15 September  2019

18Toe ek gedink het my voete gly,

het u troue liefde my regop gehou, Here.

19Toe ek met baie onrus in my binneste sit,

het u vertroosting my tot rus gebring.

Psalm 94: 18 en 19

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees.

Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe. 

Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel,
ook hulle wat nie in Hom glo nie. 

Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap. 

Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

Weens Nagmaal en die komende Skoolvakansie sal daar eers weer op

Sondag 6 Oktober kleuterbegeleiding wees.

Ons erediens vandag:

Ontmoetingsgedeelte

Votum :  Ps 94:18,19 (in Bybel)

Groetseën

Sang:  Ps 34:1,2,(1936,166 )

Apostoliese Geloofsbelydenis

Sang: Sk 8-3

 

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

Opdragte uit God se Woord:

Matteus 22:34 – 40

Verootmoediging en

versoening:  1 Joh. 1:8,9

Sang:  Ps 130:1,2 (1936, 635)

 

Woordgedeelte

Gebed

Skriflesing: Johannes 13:1-17

Teksvers:  Johannes13:1

Prediking met tema :

In die nagmaal afgeteken – Jesus se liefde vir ons.

 

Antwoordgedeelte

Sang:  Lied 525:2,3

Nagmaalsviering

Sang wanneer tafel voorberei word:

Ps 42:1,5 (1936,214)

Sang by tafel: Sk 17-3:1,2

Kollekte vir diakonale dienswerk

Sang: Lied 464:2,3,4

Wegstuurseën.

Sang:  Sk 13-3

Tema van die preek:

In die nagmaal afgeteken – Jesus se liefde vir ons.

 

Ons hoor in ons teksvers van Jesus se uiterste liefde vir sy volgelinge. 

Wat sou hierdie liefde van Hom inhou en beteken? 

Hy sou dit inderdaad net daarna bewys toe Hy sy dissipels se voete gewas het.

Maar die voetwassing het ook `n dieper betekenis gehad

waar sy liefde op sy heel duidelikste gewys het – die kruis . 

Hierdie uiterste liefde van Christus vir ons is ook vanoggend vir ons afgeteken

in die tekens van brood en wyn, heenwysend na sy liggaam en bloed.

Kom beleef en glo en weet dat die Here Jesus se uiterste liefde ook vir jou geld.

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Expando

Tel van bydraekoeverte:

Wim van Lochem
Sarel Venter

Katkisasie:

Vanwee Nagmaal en komende skoolvakansie

Geen

Teeskink-beurt:

Vrywilligers tot en met 29 September

Bring en braai  na die Nagmaal diens,

Sondag 15 September:

Onthou van die bring en braai ete na die

Nagmaal diens. Bring ʼn vleisie om te braai of

ʼn klaargemaakte ete vir uself en u gesin

en kom kuier saam met die gemeente.

Dis altyd heerlik gesellig.

Kom kuier gerus saam!

Lief en leed

Jan Strydom en Adrianie van Aswegen se suster is verlede Sondag na `n jarelange siekbed in die Wilgers Hospitaal oorlede. Ons dink in liefde aan julle en bid dat die Here julle en die familie ryklik sal vertroos en versterk in hierdie moeilike tyd.

 

Ons het ook verneem van `n groot hartseer in Frank en Marthie Nickols se lewens. Hulle was vir baie jare lidmate in ons gemeente. Hulle  seun is verlede Sondag oorlede.  Ons bid hulle die krag en troos toe wat die Here alleen kan gee.

Vir diegene wat die troosdiens wil bywoon: Dit vind plaas op Maandag 16 September om 11vm by die Gereformeerde Kerk Alkantrant, 168  Koelmanweg, Ashlea Tuine.

Die liefde van Christus aan die kruis is die model en maat

van die liefde van die kerk tot die wêreld. Die kruis is die waarmerk

van die kerk soos dit van Jesus was.  

–  David Bosch

Kom ons bid.

Wanneer ons mooi luister na die nuusgebeure hoor mens dat daar op talle plekke in die wêreld spanning opbou tussen lande en tussen regeerders van lande.  Dink maar aan die spanning tussen Amerika en China, tussen Noord en Suid Korea, tussen Brittanje en die Europese Unie, tussen Israel en die Palestyne.

Regeerders in ons eie land en ook die regeerders regdeur die wêreld het veral tans groot wysheid nodig sodat dinge wat soos  kruitvatte voorkom nie ontplof nie. 

Laat ons die regeerders van ons eie land en van die lande van die wêreld nie vergeet in ons gebede nie.  1 Tim. 2:1,2 roep ons tog op: Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons `n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding an God en in alle eerbaarheid.

Verjaarsdae hierdie week:

Hartlik geluk aan die lidmate

wat hierdie week verjaar. 

Ons wens u ‘n  geseënde

en vreugdevolle

nuwe  lewensjaar toe.

15 Sep – Martie Booyzen (Belydend)  Wyk: B1

17 Sep  Ryan Burger (Doop)   Wyk: A1

19 Sep – Anneke Ludick (Belydend)  Wyk: A4

 

* = 70 En Ouer / ** = 80 En Ouer

 

Saailand en Jaarprogram 2020

Ons begin nou met die opstel van die Jaarprogram en Saailand vir 2020.

Ons wil graag ‘n beroep doen op alle lidmate om hul inligting in die Saailand na te gaan, en die kerkkantoor en/of hul ouderling van enige verandering te laat weet. Indien u nie die weeklikse inligting en inspirasie ontvang nie, het ek dalk nie u regte e-pos adres nie. Ons maak ook baie gebruik van sms, en benodig dan korrekte selnommers.

Enige nuwe inligting of veranderinge kan gestuur word na carena@gksilverton.co.za, of sms/whatsapp na 083 618 7678, of u kan my direk skakel tydens kantoor ure by 012-804-2940 (Dins. – Vry. 9vm – 12uur.)

Byeenkomste hierdie week en verder

 

Donderdag 19 September:

Bybelskool 19:30

God bewys sy liefde vir  ons aan die kruis. 

Toe Jesus gehang, gebloei en gesterf het, was dit God wat vir die wêreld gesê het:

Ek het jou lief.

– Anoniem

Datums vir Jaarprogram:


Mosterdsaadjies:

Vrydag 25 Oktober  – Afsluiting

Gemeente-wegbreek: Shekinah

1-3 November 2019


Uitkykverkoping: Volg. datum


26 Oktober  –  Laaste een vir die jaar!

Omgewingspitkosse no 68

 

Met al die ongunstige klimaats en omgewingsveranderinge vir mens, plant en dier se welstand wat nou so ooglopend toeneem, is dit belangrik om te onthou dat dit alles nie by toeval of ongeluk geskied nie maar uit Sy vaderlike hand ons toekom.

Ja, beide reën en droogte en ander goed en kwaad staan onder Sy alwyse voorsienigheid. Daardie krag van God wat oral in die skepping werksaam is en almal en alles met wysheid en gesag onderhou. Mag ons deur beproewings in die geloof versterk word. Hy kan die goeie uit die kwade laat voortkom en so Sy raad daarmee volbring.

Put maar uit die mooi en baie betekenisvolle belydenis van Dawid (Ps 31:16) : My tye is in U hand.

 

(Ingestuur van Admin buro )

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Kospakkies

 

Daar word ʼn beroep op lidmate gedoen om produkte vir

die kospakkieprojek maandeliks te skenk en dit voor die

einde van die maand by die kombuis af te lewer.

U kan enige van die produkte op die lys skenk.

Hier word ook altyd ekstra hande benodig.

Finansiële bydraes kan ook gemaak word aan die Diakonie.

Kontakpersone: 

Joe en May Pretorius

083-445-8860 012-803-1263

Indien iemand bereid is om te help met pakkies pak en rondra,
kontak gerus vir Joe of May.

Kruidenierswarelys vir kospakkies

 

2.5kg Suiker

1Kg Verromer

1 Kg Bruismeel

500g Makaronie

100 Sakkies Tee

250g Koffie

750ml Olie

5Kg Mieliemeel

1 Kg Rys

400g Grondboontjiebotter

900g Konfyt

500g Sout

410g Gemengde groete

400g Meatballs

300g Cornbeef

400g Gepekelde vir

275g Viennas

125g Tuna gesnipper

410g Tamatie en uie

410g Baked beans

200g Toiletseep

100ml Tandepaste

Toiletrolle

350ml Sjampoo

1kg Seeppoeier –verkielik 2 in 1

400ml Skottelgoedseep

 

 

Kopieë van vorige preke

is gratis beskikbaar

op die ou konsistorie tafel.

of kan bestel word

by die Kerkkantoor.

 

Orrelfonds Nuus:  R9 035.00  – 

Mikpunt is R27 000

Ons orrelfonds groei stadig maar seker. Dit word op die oomblik deur die susters gedryf.

Indien u graag ‘n bydrae wil maak tot die fonds, kan u ‘n donasie in die susters se rekening betaal.

MERK NET ASB DUIDELIK DAT DIT VIR DIE ORRELFONDS IS.

Susters:  GSO Silverton ABSA Rekening nr. : 934-334-2168 Silverton tak

 

 

NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

Die nuwe boeke hierdie maand is:

 

LEAF, Caroline  

Maak ‘n kopskuif; jou denke beïnvloed jou gesondheid, geluk en geestelike lewe.   Uitg. CUM, datum 2013

Waaroor ons dink, beïnvloed ons fisieke en emosionele welsyn. Jou denke is die kragtigste ding in die heelal naas God. Wanneer jy dink bou, jy gedagtes – dit is ‘n fisiese aktiewiteit in jou brein. Negatiewe (toksiese) gedagtes  oorheers dikwels ons  lewe. Maak ‘n kopskuif om jou gedagtes onder beheer te kry. Die skryfster haal aan:” ..maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe” Romeine 12:2 Dit is ‘n wetenskaplike werk oor hoe die brein werk.

Klassifikasienommer:   M 3 / L E A       (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

 

GEBEDE UIT DIE WOORD.   Uitg. CUM, datum 2018

Hierdie werkie is ‘n versameling gebede net soos ons hulle in die Bybel vind sonder enige kommentaar,slegs  ‘n aanduiding van waar dit in die Bybel opgeteken is.

Klassifikasienommer: C 3 / G E B     (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

 

 

HUGO,   Helena     ‘n Tuin vir Tessa.    Uitg. Lux Verbi, datum 2018.

Die werk is ‘n christelike roman.

Klassifikasienommer:  T / H U G      (Met ‘n rooikol gemerk)

 

 

Ons het ook ‘n aantal Karen Kingsbury boeke as ‘n skenking ontvang namelik: “Roem”, “Found”, ”Divine” en “Forgiven” klassifikasienommer: T / K I N

Onthou asb. om alle boeke of tydskrifte wat u uitgeneem het weer terug te bring.

 

Margreet

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

Fase een – Fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – Fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – Fokus op die Woord van God. Lees Filippense 1: 12-26 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

1.  Paulus getuig in verse 12 – 14 dat sy swaarkry eintlik die evangelie bevorder het.  Kan jy aan dinge uit jou of ander se

     swaarkry dink waar  dieselfde gebeur het?

2.  Hoe sou `n mens die evangelie met regte bedoelings verkondig?  Vers 15,16

 

3.  Wat maak die apostel bly waar hy nou in die gevangenis is? V. 18

 

4.  Wat twee dinge is vir hom `n inspirasie op hierdie moeilike tydstip van sy lewe? V 19

 

5.  Hoe beskryf hy sy lewensdoel volgens vers 20?

 

6.  Wat is die heerlike gevolg van so `n lewensdoel? V 21

 

7.  In watter tweestryd verkeer die apostel volgens v. 23,24

 

8.  Watter een van die twee dinge glo hy gaan gebeur? V 25,26

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

Psalmaand  –  NUUT!!

Alle lidmate van die Gereformeerde Kerke, hul vriende en ander belangstellendes word hartlik uitgenooi na die maandelikse Psalmaand in die

Gereformeerde Kerk Pretoria-Brooklyn om 18:00 vir 18:30 op Woensdag 18 September.

Die bekwame orrelis Philip Loots sorg vir die begeleiding tydens dié uur lange geleentheid wanneer bekende én minder bekende psalms gesing word. Kom herontdek die wonder van Totius se Psalmberymings, en ervaar die vreugde daarvan om die Here met sang  te loof en prys.

Die kerkterrein bied volop veilige parkering. Bring asseblief ‘n Psalmboekie saam en ’n bydrae om die koste van die aand te bestry. 

 

Werkloosheid – kan jy dalk help?

David en Gift Shake sukkel al baie lank om werk te kry. David installeer kombuiskaste en ander kaste en Gift het`n diploma in veeartsenykunde. Hulle sal enige werk oorweeg.  Skakel hulle by 076 400 2154 as jy dalk kan help.

Johnny Seegers is werkloos en kan herstelwerk aan huise of eiendomme  doen. Hy kan ook in – en uitvoere by ondernemings hanteer. Sy selno is 072 246 7320

Gert Britz het baie ondervinding met elektriese installasie, soos bv pompe en bedrading.  Hy kan ook elektriese en ander werk aan eiendomme  doen.
Sy selno is 083 251 8274.

 

Vir

ons

Jeug

21Wie sy naaste verag, doen sonde;

wie medelye het met die mens in nood, met hom gaan dit goed.

Spreuke 14:21