Nuusbrief  – 18 Augustus  2019

2Dit is goed om die Here te loof, om u Naam te besing, Allerhoogste,

3om elke môre van u liefde te getuig, en elke aand van u trou,

Ps 92:2,3(Bybel)

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees. Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe.  Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel, ook hulle wat nie in Hom glo nie.  Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap.  Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

Daar is weer vanoggend kleuterbegeleiding en ouers kan die kleuters van vier jaar tot graad 2 voor die diens neem na die katkisasielokaal in die westelike hoek van die saal waar verskillende elemente van die diens op hulle vlak hanteer word.

Ons erediens vandag:

Ontmoetingsgedeelte

Votum :  Ps 92:2,3(in Bybel)

Groetseën

Sang:  Ps 48:1,3(2001,246 )

Apostoliese Geloofsbelydenis 

Sang:  Sk 8-3               

           

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

Opdragte uit God se Woord:  Galasiërs 5;19-6:2  

Verootmoediging en versoening: Joh 1:9-12 (in Bybel)          

Sang:  Ps 65:2,3(1936,314)         

 

Woordgedeelte 

Gebed

Skriflesing:  Jeremia 1             

Teksvers: Jeremia 1:5    

Prediking met tema :  Die troos dat God ons ken.

 

Antwoordgedeelte

Sang:  Ps 66:7,8,9(1936,322)

Gebed

Kollekte – Diakonale dienswerk

Sang:  Lied 207:4,5

Wegstuurseën.

Sang:  Sk 13-3 

 

Tema van die preek:  Die troos dat God ons ken.

Tema van die preek:  

Die troos dat God ons ken.

In almal van ons lê `n diep behoefte aan iemand wat ons werklik ken , verstaan en vir ons liefhet.  Die Here maak aan Jeremia bekend dat Hy hom ken, geken het van voor  sy geboorte af. 

Wat hou dit in dat God sy kinders ken?  En watter troos vind ons vandag hierin?  Hoe behoort ons die waarheid dat die Here ons ken

in ons lewens te beantwoord?

Kom ons luister na die Woord van die Here vir antwoorde.      

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Sustentasie

Diensbeurt:

B4

Eddie Liebenberg

Katkisasie:

Les 19

Teeskink-beurt:

Susters van Wyk B4

Sarel Nienaber het tans baie probleme met sy gesondheid.  Hy is onlangs met prostaatkanker gediagnoseer en sukkel ook met infeksie in sy bene. Dink asseblief aan hom in julle gebede. Mag die Here spoedige beterskap gee.

 

Ons dink verder in liefde aan almal wat tans deur moeilike omstandighede en beproewings gaan, wat dit ookal mag wees. Wees verseker van ons liefde en ondersteuning. Ons bid ook vir julle. Mag die Here uitkoms gee in die nood en mag julle in alles beleef dat die Here by julle is in alle omstandighede en dat Hy julle versterk en dra.        

God se liefde bly onaantasbaar. 

Paulus skryf dat ons daarvan oortuig moet wees dat niks en

niemand ons ooit van God se liefde kan skei nie.

Wanneer ons in beproewing hieraan vashou, sal die

oorwinnaarskroon stewig op ons kop bly.

– Janlu Kuyler

Kom ons bid.

Sonde- en skuldbelydenis is `n belangrike deel van ons gebedslewe.  Wat sou die rede wees vir die bewussyn van ons sondes en die gevolglike belydenis daarvan teenoor die Here. Verseker kom ons tot besef van ons sondes deur onsself te vergelyk met dit wat die Here van ons verwag in sy Woord en wet. Dan sien ons telkens dat ons ver te kort skiet ten opsigte van wat die Here van ons verwag. 

 

Daar is egter ook iets anders, of liewer Iemand anders, wie se wese en teenwoordigheid ons ons eie sondes  en gebreke so duidelik laat besef.  Wanneer ons in gemeenskap met die volmaak en heilige  Here lewe, besef ons terdeë dat ons so totaal anders is as Hy en kan ons nie anders as met droefheid ons onheiligheid en sondes teenoor Hom te bely nie. Toe Jesaja die heiligheid van die Here besef het, bely hy in Jesaja 6: 5: Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder `n volk van wie elke woord onrein is. 

Byeenkomste hierdie week en verder:

 

Donderdag 22 Augustus

Bybelskool 19:30

 

Saterdag 24 Augustus

Gemeente Ontbyt

Verjaarsdae hierdie week:

Hartlik geluk aan die lidmate

wat hierdie week verjaar. 

Ons wens u ‘n  geseënde

en vreugdevolle

nuwe  lewensjaar toe.

Geen lidmate verjaar die week nie.

Om die woord van `n liefdevolle God  uit te lê   

sonder om daardie liefde teenoor jou naaste uit te leef,  

is  soos om `n spyskaart vir `n klomp   

hongerlydendes voor te lees  

sonder om die dis vir hulle voor te sit.   

– David Bosch  

 

Gemeente Ontbyt:

Die tyd raak nou min, bespreek vinnig!!

 

Wanneer: 24 Augustus 2019

R50 pp

Kinders onder 15 gratis

Moennie utmis op hierdie heerlike kuier nie!

Bespreek nou jou sitplek by

Anton Liebenberg

082-781-2643

Datums vir Jaarprogram:


Mosterdsaadjies:

Vrydag 25 Oktober  – Afsluiting


Gemeente Ontbyt

24 Augustus 2019

 

Gemeente-wegbreek: Shekinah

1-3 November 2019


Uitkykverkoping: Volg. datum

31 Augustus 2019

 

Gemeente Ontbyt:

24 Augustus –  R50pp, kinders onder 15 gratis Bespreek by Anton 082-781-2643

 

Omgewingspitkos 64

Ons aardbol se inwoners bevind onsself in ‘n donker tyd van ons aardse bestaan. Nie net weens persoonlike aangeleenthede nie maar omdat ons selfsugtige lewenshouding geen oog het vir wat rondom ons aangaan nie. Ons plante en diere maak plek vir mense teen ‘n ongekende tempo wat net kommer 
en sorg baar.

Die mens as beeld van Christus moet nou ten ene male besef dat uitbuiting van die natuur ‘n aanslag op God self is. Mag dié versugting ons aan die dinke sit om na die Here onse God toevlug te neem, want dan is daar
hoop en   vreugde.

Jeremia het nie in moedeloosheid verval nie maar kon hom opvrolik in kommer (Jer 8:18). (ingestuur vanaf Admin Buro)

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Kospakkies

 

Daar word ʼn beroep op lidmate gedoen om produkte vir

die kospakkieprojek maandeliks te skenk en dit voor die

einde van die maand by die kombuis af te lewer.

U kan enige van die produkte op die lys skenk.

Hier word ook altyd ekstra hande benodig.

Finansiële bydraes kan ook gemaak word aan die Diakonie.

Kontakpersone: 

Joe en May Pretorius

083-445-8860 012-803-1263

Indien iemand bereid is om te help met pakkies pak en rondra,
kontak gerus vir Joe of May.

Kruidenierswarelys vir kospakkies

 

2.5kg Suiker

1Kg Verromer

1 Kg Bruismeel

500g Makaronie

100 Sakkies Tee

250g Koffie

750ml Olie

5Kg Mieliemeel

1 Kg Rys

400g Grondboontjiebotter

900g Konfyt

500g Sout

410g Gemengde groete

400g Meatballs

300g Cornbeef

400g Gepekelde vir

275g Viennas

125g Tuna gesnipper

410g Tamatie en uie

410g Baked beans

200g Toiletseep

100ml Tandepaste

Toiletrolle

350ml Sjampoo

1kg Seeppoeier –verkielik 2 in 1

400ml Skottelgoedseep

 

 

Kopieë van vorige preke

is gratis beskikbaar

op die ou konsistorie tafel.

of kan bestel word

by die Kerkkantoor.

 

Orrelfonds Nuus:  R9 035.00  – 

Mikpunt is R27 000

Ons orrelfonds groei stadig maar seker. Dit word op die oomblik deur die susters gedryf.

Indien u graag ‘n bydrae wil maak tot die fonds, kan u ‘n donasie in die susters se rekening betaal.

MERK NET ASB DUIDELIK DAT DIT VIR DIE ORRELFONDS IS.

Susters:  GSO Silverton ABSA Rekening nr. : 934-334-2168 Silverton tak

 

 

NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

 

OP die nuwe  boekrakke in die  biblioteek  is alle boeke wat na 1995 uitgegee is. Die nuutste uitgawe van ons tydskrifte is nog steeds op die boekwaentjie uitgestal.

 

Ons nuwe boeke vir hierdie maand is:

 

König,   Adrio      Ek glo die Bybel – ondanks al die vrae; vaste bakens vir ‘n tyd waarin die Bybel in gedrang is.   Uitg. Lux Verbi, ©2002

 

“Wat jou oortuigings oor die Bybel ook al is, jy gaan weer dink en heel waarskynlik anders dink nadat jy klaar is met hierdie boek. En dit maak nie saak by watter standpunt jy aansluit nie: Hierdie boek gaan jou met nuwe oë na jou Bybel laat kyk…” Aldus die skrywer van hierdie boek en sy slotsom is:”Ek glo die Bybel ondanks talle vrae en problem.”

Klassifikasienommer: B / K O E        (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

TAYLOR, Nancy & RYKEN, Philip     Hoe weet ek God bestaan regtig? Uitg. CUM, ©2018

 

Die belangrikste vrae wat ons kan vra handel oor God en hoe ons in ‘n verhouding met Hom kan staan. Die antwoorde op hierdie vrae help ons om die rede vir ons bestaan te verstaan en maak die deur tot die ewige lewe oop. Wanneer ons ‘n persoonlike vriendskap met God het, wil ons soveel van Hom leer as wat ons moontlik kan. Die beste manier waarop ons meer te wete kan kom, is deur meer vrae te vra soos: Wat verwag God van my? Wat beteken dit dat God liefde is? Hoekom laat God toe dat slegte dinge met goeie mense gebeur? Hierdie boek sal vir jou ‘n paar antwoorde kan gee.

Klassifikasienommer: C4 / T A Y        (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

MELSON, Edie     Gebede vir my kind; kragtige gebede uit ouers se hart vir hul kinders – of hulle naby aan jou of ver van jou af is.   Uitg. CUM, ©2018

 

Waar jou kinders ook al is, jy hou nooit op om vir hulle te bid nie. Die boek verwoord die hoop, drome en besorgdheid  wat alle ouers vir hulle kinders het. Die best ding wat jy vir jou kinders kan doen, is om te bid. Soms is dit die énigste ding wat jy vir hulle kan doen, en dan is dit genoeg.

Klassifikasienommer: C3 / M E L         (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

Margreet

 

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

 

Fase een – Fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – Fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – Fokus op die Woord van God. Lees Filippense 1: 1-11 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

1.  Lees die inleiding in die Bybel onder die opskrif.

2.  Waar is Filippi (Kyk kaarte agter in Bybels)

3.  Watter twee woorde is die kern van Paulus se groetseën aan die gemeente. Sê kortliks wat jy onder elkeen verstaan.

4.  Waar is die apostel Paulus op hierdie stadium? v.7

5.  Wat is opvallend van vers 4? (dink aan bogenoemde antwoord)

6.  Watter troos lê vir ons in vers 6?

7.  Watter gevoel en gesindheid het Paulus teenoor die gemeente? v.7

8.  Waar kom hierdie gesindheid van hom vandaan? v.8

9.  Watter belangrike gebed vind ons in vers 9 en wat is dit gevolg daarvan? v.10

10. Wat is die doel van alle dinge, ook die redding van God se kinders? v.10,11  

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

Wanneer ons God ken, kry ons te doen met `n liefde wat so sterk is dat dit ons lewe totaal verander, ons help om bo ons swakhede uit te styg, en wat ons beter maak as wat ons ooit kon hoop om te wees. – Stormie Omartiana 

PSALMSANG-AAND  – Verander –

 

Die reëlings rondom hierdie sangaande het verander.

Dit vind nou slegs die laaste Woensdagaand van elke maand plaas in die
kerkgebou van Brooklyn.

Die tyd is 18h30.  

Onthou asseblief om R20 saam te bring om die koste van die aand te bestry.

En onthou om ‘n psalmboekie saam te bring.

 

Kan jy dalk help?

David en Gift Shake sukkel
al baie lank om werk te kry.

David installeer kombuiskaste en ander kaste en Gift het`n diploma in veeartsenykunde.

Hulle sal enige werk oorweeg. 

Skakel hulle by 076 400 2154 as jy dalk kan help.   

Rooi4 Orrel Duo optrede Gereformeerde Kerk Meyerspark:  Vrydagaand 23 Augustus

Die Rooi4 Orrel Duo tree Vrydagaand 23 Augustus by die Gereformeerde Kerk, Meyerspark op.  Die twee orreliste het ‘n mooi gebalanseerde repertoir en tree by kunstefeeste soos Aardklop en die Vrystaat Kunstefees op, waar hulle in Julie hierdie jaar ‘n nominasie vir die beste Klassieke produksie ontvang het.  Kaartjies beloop R100 en kan by die deure gekoop word, of by www.tixsa.co.za bespreek word. 

Vir

ons

Jeug

Vir ons jeug:

’n Wyse seun laat hom leer deur sy vader,

’n ligsinnige slaan nie eens op dreigemente ag nie.

Spreuke 13:1