Nuusbrief   –   17 Februarie 2019

25Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as U nie.

26Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd.

Ps 73:25,26

Verwelkomingswoorde.

Ons is hier saam om God te eer en te aanbid, stil te word voor sy grootheid.  Mag die Heilige Gees ons elkeen lei sodat hierdie diens vir ons `n ware ontmoeting met die Here sal wees. Kom ons stel ons oop vir sy wonderlike Woord en luister met die  doel om nuut en in gehoorsaamheid aan sy Woord te gaan lewe.  Kom ons wees bereid om sy Woord ook in die week met ander te deel, ook hulle wat nie in Hom glo nie.  Kom ons sing en bid met opregte harte en ontvang sy seën met blydskap.  Baie welkom aan julle almal in ons erediens, lidmate, kinders en besoekers.   

Kleuterbegeleiding:

 

Daar is weer vanoggend kleuterbegeleiding vir kleuters 4 jaar tot gr 2. Daar is elke Sondag van die skoolkwartaal kleuterbegeleiding , uitgesonderd langnaweke en nagmaalsondag. Ouers kan die kleuters voor die diens bring na die katkisasielokaal aan die westekant van die saal.  Verskillende elemente van die erediens word op hulle vlak hanteer.   

Ons erediens vandag:


Ontmoetingsgedeelte
 

Votum :  Ps 73:25,26 (in Bybel)

Groetseën

Sang:  Ps. 18: 1,2,13 (1936,107 )

Geloofsbelydenis van Nicea

Sang:  Lied 198:1,2,3

 

Verootmoedigings en versoeningsgedeelte

Opdragte uit God se Woord: Tien gebooie Eksodus 20

Sang met skuldbelydenis en gebed om vergifnis: Sk 9-1:8,9,10,11

 

Woordgedeelte

Gebed

Skriflesing: Ps 13

Teksvers:   ps 13:6

Prediking met tema: Sing tot eer van God vanweë sy goedheid. 

 

Antwoordgedeelte 

Sang:  Ps 147:1,2,3 (1936, 705)

Gebed

Kollekte – Diakonale dienswerk

Sang: Lied 184:2,3,4

Wegstuurseën.

Sang:  Sk 13-2

Tema van die preek:  

Sing tot eer van God  vanweë sy goedheid.

 

Van die vroegste tye in die Bybelse geskiedenis het mense tot God gesing.  Vandag nog sing gelowiges saam.
Wat is die doel van ons sang ?  Hoe behoort ons te sing en waarvoor eer ons die Here wanneer ons saam sing? 
Kom ons soek antwoorde uit die Woord van die Here. 
En kom ons pas dit toe in ons lewens , ook wanneer ons hier saam sing in ons eredienste.
Dan sal ons steeds meer en meer inspirerende eredienste hê wat ander ook aanmoedig om
tot eer van die Here hier met oorgawe te sing

Kollektes:

Onder die erediens:

Diakonale Dienswerk

By die deure:

Sustentasiefonds

Diensbeurt:

Oudl. Eugene Eagleton

Wyk A4

Katkisasie:

Les 5

Teeskink-beurt:

Wyk A1

Byeenkomste hierdie week en verder:

Dinsdag 19Februarie 2019

Bybelstudiegroep 9:30

Finansiële kommissie 19:00

 

Woensdag 20 Februarie 2019

Admin kommissie 9:00

 

Donderdag 21 Februarie 2019

Bybelskool 19:30

Aandsamekoms

Ons aandsamekoms vind plaas om

17h30  in die kerksaal. 

Ons lees en bespreek 2 Timoteus 3 en 4.

Ons sing heerlik saam en na die tyd

geniet ons verversings.

Almal is welkom.

Lief en leed:

Ons dink vanoggend besonderlik aan Hardus Booyens wat al talle jare aan prostaatkanker ly. 

Hy verduur met tye baie pyn. Dink aan hom en ander siek lidmate tuis in julle gebede.

 

Lofsang is die innerlike mens wat reageer op  die

goedheid van God en die skoonheid van sy skepping

– Basil Hume

Basuinbydraes:

Alle bydraes vir die volgende Basuin moet asseblief op die laatste Sondag 1 Maart in wees.

 

Basuin Bydraes:

Ons vra weer artikels vir die Basuin wat met Nagmaal uitkom. Hierdie kan enigeiets wees wat jy wil deel. ‘n Belydenis, ‘n grappie (skoon), ‘n storie, life en leed, ‘n gedagte, enigeiets.

Sperdatum: 1 Maart

Stuur na Pauline: paulinev@netactice.co.za

Groeistrategie – inspirerende eredienste:

Net om ons gedagtes oor hierdie saak te verfris.  In `n wêreldwye studie onder meer as 1000 gemeentes uit verskeie kerkverbande is vasgestel dat daar 8 groeibeginsels teenwoordig was by gemeentes wat in getalle gegroei het.  Een van hierdie beginsels wat voorgekom het by groeiende gemeentes was – inspirerende eredienste.

Dit is dan ook die beginsel waarop ons graag hierdie ses maande in ons gemeente wil fokus. Van tyd tot tyd in die eerste ses maande van die jaar sal ons die verskillende elemente van die erediens in die prediking vanuit die Woord oordink.

Kom ons maak dissipels van ander.

Onlangs was daar `n twee Dinsdagaand kursus by die Geref Kerk Annlin met as spreker dr Ed Gross.  Hy is van die Presbyterian Church in America.  In hierdie kursus het die klem veral geval op dissipelskap.  Dat dissipel die woord is wat telkens en telkens in die Bybel gebruik word vir gelowige volgelinge van Christus. Die woord Christen word net enkele kere in die Bybel gebruik vir die gelowiges.  Ware dissipels word deur Jesus geroep om Hom te volg. Ware dissipelskap vra opofferings, ook om jou kruis te dra ter wille van Hom en sy Woord.

 

Wanneer ons waarlik dissipels geword het van Christus, maak ons ook dissipels van andere. Dit is `n belangrike menigvuldigende beginsel wat al deur die Here Jesus gestel is in sy opdrag aan sy dissipels (Matt 28:19, 20). – Gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.  Die volgende Sondae gaan ons in die Nuusbrief  telkens nadink oor die tema dat ons dissipels is wat dissipels moet gaan maak, soos dit in bogenoemde kursus so duidelik beklemtoon is.

Kospakkies:

Baie dankie aan Joe en May Pretorius wat op kort kennisgewing weer die kospakkieprojek hartig.

Julle is ware staatmakers!!

Bydraes vir die geseënde projek kan inbetaal word in die Diakonie se rekening.

Rekeningnaam: Diakonie GKS

Bank: ABSA          Tak: Silverton        Takkode: 632-005

Rekeningnommer: 007-026-3513

Verjaarsdae die week


Hartlik geluk aan die lidmate
wat hierdie week verjaar.  

Ons wens u ‘n  geseënde en
vreugdevolle nuwe  lewensjaar toe

19 Feb – Neeltjie Botha (Belydend)    Sel: 082 881 6198                         Wyk: B2

19 Feb – Roelf Liebenberg (Doop)   Tel Huis: 083 618 7678                     Wyk: A3

19 Feb – Carmen Liebenberg (Doop)  

               Tel Huis: 083 618 7678      Wyk: A3

*20 Feb – Hannie Conradie (Belydend)    Sel: 073 628 5309

                 Tel Huis: 012 804 9103 Wyk: C1

20 Feb – Barbie Kroukamp (Belydend)    Sel: 082 294 1974                   Tel Huis: 012 803 0659 905 Wyk: A3

21 Feb – Johannes Gouws (Doop)    Wyk: A3

22 Feb – Rina Peacock (Belydend)    Sel: 076-772-9877                            Wyk: B2

22 Feb – Madelein Strydom (Belydend)    Sel: 083 454 2879                   Wyk: A3

 

* = 70 En ouer

      NUUS VAN DIE BIBLIOTEEK

 

Die rakspasie in die biblioteek het vergroot met 2  mooi hout boekrakke wat ons present gekry het van Corrie se suster. Baie dankie daarvoor.  Ook  uit die gemeente het ons ‘n  houer vol spiksplinter nuwe boeke gekry, sjoe wat ‘n waardevolle geskenk . My opregte dank.

Nuwe boeke hierdie maand is:

 

Van Wyk,Chris      Wat glo jy? 52 antwoorde op kinders se vrae oor God, Christus, geloof en die Gees.  Vereeniging  Cum uitgewers, 2018

 

Kan jou laerskoolkind antwoord as iemand vra wie God, Christus en die Gees is? Die werk beantwoord die algemeenste vrae oor God, Christus, geloof en die Gees. Dit sal kinders van alle denominasies help om al hoe meer die Bybelse antwoorde op hulle lewensvrae te verstaan en hulle eie te maak.

Klassifikasie nommer:  H / VAN    (Met ‘n rooi kol gemerk)

 

Van Wyk, Chris    Wie is God? Wat glo jy?  52 antwoorde oor die grondbeginsels van die Christelike geloof.    Vereeniging, CUM uitgewers, 2018

 

Kan jy wat jy glo oor God kernagtig weergee teenoor iemand wat jou daaroor vra? Die werk beantwoord  die algemeenste vrae oor wie God is, sy wese en sy werk. Die boek is bedoel vir almal wat in hulle geloof wil groei: van tieners tot volwasse gelowiges van alle denominasies “wat wil leef wat hulle lees.”

 

Klassifkasie nommer: H / VAN    met ‘n rooi kol gemerk)

(Hierdie 2 boeke kan tegelykertyd gebruik word in gesprekke sodat kinders ook kan deelneem)

 

Margreet van Lochem

Kleingroepbyeenkomste – praktiese riglyne vir julle byeenkoms:

 

Fase een – fokus op die Here deur sang of luister na geestelike musiek

Fase twee – fokus op mekaar deur aan elkeen `n geleentheid te gee om goeie of

                      slegte dinge uit hulle lewens te deel

Fase drie – Gebed tot God

Fase vier – fokus op die Woord van God. Lees Efesiërs Efesiërs 5:10-20 en

                    bespreek die volgende vrae in die groep. Vooraf voorbereiding is nie nodig nie.

Die eenheid van die gelowiges is een van die groot temas in die brief aan die Efesiërs.  In hierdie gedeelte word baie klem daarop geplaas.

1.  Wat is die groot vraag waarmee ons alles wat ons doen , moet toets,volgens vers 10, 17?

2.  Waaraan moet ons as gelowiges nie deelneem nie, volgens vers 11.

     Waarom is hierdie dinge vrugteloos?  Kyk weer na verse 3 tot 5 vir voorbeelde hiervan.

3.  Dink aan voorbeelde van sondes wat mense in die geheim doen. V.12

4.  Hoe is hierdie mense volgens die lied wat in vers 14 aangehaal word.

5.  Wie is die antwoord op `n lewe in duisternis en dood, volgens v. 14

6.  Watter belangrike opdrag kry ons in vers 16 en hoe sou ons dit prakties kon uitleef?

 

Fase vyf – Praktiese reëlings en gebed.


Hierdie is `n basiese riglyn en groepe kan in die praktyk dit aanpas by hulle omstandighede en behoeftes.

HP drukkers – gee jou bod.

Deon Mocke het vir ons gemeente 2 splinternuwe HP drukkers geskenk vir fondsinsameling. 

Dit is HP Deskjet 3639 drukkers met “Wifi,print, scan,copy” fasiliteite. 

Indien jy belangstel kan jy tot en met 10 Maart `n bod indien by Carena. 

Die hoogste bod sal dan oorweeg word, aangesien ons `n minimum waarde het .

Lofliedere te midde van lyding is dikwels die enigste sleutel tot bevryding – Johan Smit

Bybelplasing in Malawi:

Harvesters International (ons gemeente het enkele jare gelede vir hulle `n boks Bybels gegee) beplan `n Bybelplasing van ongeveer 10000 Bybels in Malawi.  Die datum is vanaf 20 Maart tot 1 April.  200 tot 300 kerke sal besoek word.

Harvesters lei leraars in dieomgewing op en daar is talle studente en dissipels wat nog nie `n Bybel besit nie. Bepreking en betaling vir die toer moet voor 15 Februarie afgehandel wees.  Indien jy belangstel of meer inligting benodig, skakel asb vir ds Wicus 

Werkgeleenthede.

Ons het berigte ontvang  van die volgende werksgeleenthede:

 

By die Geref Skool Dirk Postma in Waverley :

 

Gr 4-7 – Sosiale Wetenskappe deeltydse pos.

 

Hoërskool – hoofpos

 

By Huis Hermon vir senior versorging: Pos van skemabestuurder .

Indien jy meer inligting wil hê, skakel asb met ds Wicus.

Vir

ons

Jeug

Kruispad – gratis e-tydskrif:

Kruispad gaan van vandag af elke maand ‘n gratis e-tydskrif uitgee. Almal wat ingeteken is ontvang ‘n e-pos met die nuutste artikels. Elke maand gaan daar ‘n tema gekies word en net soos die gedrukte tydskrif gaan daar verskillende tipes artikels oor die tema wees.

Ons is baie opgewonde en vra dat jy dit asseblief uitstuur aan almal wat jy ken! Stuur sommer hierdie e-pos aan en besoek www.kruispad.net om nooit uit te mis op die nuutste artikels nie!

14Moenie agter die goddeloses aanloop nie, vermy die pad van slegte mense.

15Los dit, moenie daarop loop nie, draai weg, vermy die slegte mense;

Spreuke 4:14,15